Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Zoznam drevín

Dreviny listnaté
Vedecký názov Slovenský názov Obvod kmeňa (cm)
Acer platanoides Javor mliečny 14/16
Acer campestre Javor poľný 14/16
Acer pseudoplatanus Javor horský 14/16
Alnus glutinosa Jelša lepkavá 14/16
Alnus incana Jelša sivá 14/16
Betula pendula Breza previsnutá 14/16
Carpinus betulus Hrab obyčajný 14/16
Crataegus laevigata Hloh obyčajný 14/16
Crataegus monogyna Hloh jednosemenný 14/16
Corylus avellana Lieska obyčajná 14/16
Fagus sylvatica Buk lesný 14/16
Fraxinus excelsior Jaseň štíhly 14/16
Fraxinus ornus Jaseň mannový 14/16
Fraxinus angustifolia Jaseň úzkostlivý 14/16
Populus alba Topoľ biely 14/16
Populus nigra Topoľ čierny 14/16
Populus tremula Topoľ osikový 14/16
Prunus avium Čerešňa vtáčia 14/16
Quercus robur Dub letný 14/16
Quercus petraea Dub zimný 14/16
Quercus cerris Dub cerový 14/16
Quercus pubescens Dub plstnatý 14/16
Salix caprea Vŕba rakytová 14/16
Salix alba Vrba biela 14/16
Sorbus aucuparia Jarabina vtáčia 14/16
Tilia cordata Lipa malolistá 14/16
Tilia platyphyllos Lipa veľkolistá 14/16
Ulmus glabra Brest horský 14/16
Ulmus minor Brest hrabolistý 14/16
Dreviny ihličnaté
Vedecký názov Slovenský názov Výška (cm)
Juniperus communis Borievka obyčajná 100/120
Pinus sylvestris Borovica lesná 100/120
Abies alba Jedľa biela 100/120
Picea abies Smrek obyčajný 100/120
Larix decidua Smrekovec opadavý 100/120
Taxus baccata Tis obyčajný 100/120

Súvisiace úkony

Výsadba drevín
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín
Ochrana pôdneho substrátu
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy
Fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia
Následný monitoring vitality jednotlivých drevín