Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Všeobecné podmienky poskytnutia podpory: Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.

Stiahnuť dokument

OP KŽP SAŽP

Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 nastala dňa 02. 04. 2020 právna účinnosť pozastavenia realizácie rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov zo dňa 17. 09. 2018 v znení jej dodatku č. 1 medzi poskytovateľom, t. j. Slovenskou agentúrou životného prostredia a zhotoviteľom predmetu plnenia Rámcovej dohody, so stanovením pevného termínu odkladu plnenia predmetu Rámcovej dohody na dobu neurčitú, najdlhšie však do 28. 02. 2021.

Napriek vyššie uvedeným okolnostiam naďalej prebieha proces podávania a schvaľovania Žiadosti o poskytnutie podpory. Dovoľujeme si Vás však upozorniť na možné predĺženie časového intervalu schvaľovacieho administratívneho procesu.

Ďakujeme za porozumenie
Žiadosť o poskytnutie podpory

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 12.9.2018 spúšta elektronický formulár pre podávanie žiadosti o poskytnutie podpory

Vstúpiť

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Základné východiská národného projektu

Napísali o nás

1
TA3 - Hlavné správy z 28. júla 2018 (od 15:10)
2
SME.sk - Obce dostanú príspevok z eurofondov na podporu zelene
3
www.pluska.sk - Zoberte si príklad z Hriňovej: TAKTO si vylepšia život v meste
4
Mesto Šaštín-Stráže úspešné v projekte Zelené obce Slovenska
5
Šala on-line: Vysadia takmer stovku nových stromov