Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Všeobecné podmienky poskytnutia podpory: Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.

Stiahnuť dokument

OP KŽP SAŽP

Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 nastala dňa 02. 04. 2020 právna účinnosť pozastavenia realizácie rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov zo dňa 17. 09. 2018 v znení jej dodatku č. 1 medzi poskytovateľom, t. j. Slovenskou agentúrou životného prostredia a zhotoviteľom predmetu plnenia Rámcovej dohody, so stanovením pevného termínu odkladu plnenia predmetu Rámcovej dohody na dobu neurčitú, najdlhšie však do 28. 02. 2021.

Následne však z dôvodu viacerých faktorov došlo medzi poskytovateľom, t. j. Slovenskou agentúrou životného prostredia a zhotoviteľom A.I.I. Technické služby s. r. o. k uzavretiu Dohody o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov.

Práve prebiehajú všetky potrebné úkony k zahájeniu nového verejného obstarávania. O akomkoľvek ďalšom posune v rámci podpisovania Zmluvy o poskytnutí podpory a tiež samotnej realizácie vegetačných prvkov Vás budeme ihneď informovať.

Napriek vyššie uvedeným okolnostiam naďalej prebieha proces podávania a schvaľovania Žiadosti o poskytnutie podpory. Dovoľujeme si Vás však upozorniť na možné predĺženie časového intervalu schvaľovacieho administratívneho procesu.

K mesiacu 1/2021 evidujeme 388 podaných aktívnych žiadosti. Z toho 375/388 žiadosti je administratívne správnych.

Ďakujeme za porozumenie
Žiadosť o poskytnutie podpory

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 12.9.2018 spúšta elektronický formulár pre podávanie žiadosti o poskytnutie podpory

Vstúpiť

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Základné východiská národného projektu

Napísali o nás

1
TA3 - Hlavné správy z 28. júla 2018 (od 15:10)
2
SME.sk - Obce dostanú príspevok z eurofondov na podporu zelene
3
www.pluska.sk - Zoberte si príklad z Hriňovej: TAKTO si vylepšia život v meste
4
Mesto Šaštín-Stráže úspešné v projekte Zelené obce Slovenska
5
Šala on-line: Vysadia takmer stovku nových stromov