Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Dokumenty

Všeobecné podmienky poskytnutia podpory

Zoznam drevín

Zoznamy odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Odborná metodická príručka