Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Kontakty

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

048 43 74 263


Ing. Boris Martinka
Poverený zastupovaním vedúceho Odboru riadenia projektov

0905 314 429

boris.martinka@sazp.sk


Mgr. Lenka Gubová
Kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predložených žiadostí

0915 595 045

lenka.gubova@sazp.sk


RNDr. Ľuboslav Oško
Projektový manažér

0917 453 327

luboslav.osko@sazp.sk


Mgr. Pavol Zemek (dlhodobo PN)
Projektový manažér

pavol.zemek@sazp.sk