Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Realizačný projekt výsadby

Realizačný projekt výsadby sa vyhotovuje pre účely národného projektu Zelené obce. Obsahové zamerania a štruktúra realizačného projektu výsadby sa vyhotovuje na základe a v súlade s metodickou príručkou. Realizačný projekt výsadby:

• definuje miesto realizácie vegetačných prvkov,
• definuje spôsob realizácie vegetačných prvkov,
• definuje rozsah realizácie vegetačných prvkov,
• definuje typ oprávnených vegetačných prvkov,
• ak je to miestne a vecne príslušné vychádza aj z návrhových opatrení schválenej dokumentácie ochrany prírody a krajiny (miestne územné systémy ekologickej stability)
• môže definovať plochy, priestor tej časti krajiny, kde je žiaduce docieliť legislatívnu ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to na úrovni prvkov regionálneho/miestneho územného systému ekologickej stability

Realizačný projekt výsadby vyhotovuje odborne spôsobilá osoba podľa§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a to v oblasti:

• vyhotovenia dokumentov starostlivosti o dreviny,
• vyhotovenia dokumentov regionálneho územného systému ekologickej stability,
• vyhotovenia dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability.